Polityka prywatności

 

Szanując prawo do prywatności użytkowników aplikacji mobilnej Footsteps Travel App oraz dbając o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, Footsteps Sp. z o.o. opracowała politykę ochrony prywatności osób korzystających z aplikacji mobilnej Footsteps Travel App („Aplikacja”).

 1. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Aplikacji, w szczególności sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkownikach Aplikacji, a także uprawnienia, jakie mają użytkownicy Aplikacji w stosunku do dotyczących ich danych osobowych. Footsteps Sp. z o.o. zapewnia użytkownikom Aplikacji dostęp do niniejszego dokumentu poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.footsteps.city oraz udostępnienie go na stronie internetowej sklepu oferującego Aplikację.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zwaną dalej „ustawą o ochronie danych osobowych” oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzenie RODO”.
 3. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Footsteps sp. z o. o. w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.footsteps.city oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, przesyłanie opinii oraz wykonywanie innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Footsteps sp. z o. o. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, między innymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Ochrony Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzenie RODO”.
 4. Administratorem danych osobowych jest Footsteps Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ, Wydział VIII Gospodarczy pod numer KRS 0000614481, NIP 5842749155, REGON 36428242700000, kapitał zakładowy 5.000 zł.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Korzystanie z Footsteps możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.
 7. Aplikacja oznacza oprogramowanie Footsteps Travel App dostarczane i administrowane przez Administratora danych osobowych, rekomendujące na podstawie danych geolokalizacyjnych użytkownika i podanych przez niego wytycznych proponowane trasy turystyczne, z uwzględnieniem lokali partnerskich znajdujących się w pobliżu użytkownika.
 8. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym im w ustawie o ochronie danych osobowych.
 9. Zbiory danych osobowych użytkowników Aplikacji zostały zgłoszone do Rejestru Zbiorów Danych Osobowych prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 10. Zakres zbieranych danych osobowych:
  • Imię;
  • Nazwisko;
  • Adres e-mail;
  • Login Użytkownika do portalu Facebook (tzw. Facebook ID);
  • Informacje o lokalizacji użytkowników;
  • Zdjęcie profilowe konta użytkownika z portalu Facebook (Wizerunek).
 11. Cele przetwarzania danych osobowych użytkownika Aplikacji:
  • Nieodpłatne świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji;
  • Tworzenie profilu marketingowego użytkownika dla celów indywidualnego dostosowania funkcjonalności Aplikacji do użytkownika, tj. wyboru pomiędzy dostępnymi w Aplikacji profilami odpowiadającymi preferencjom użytkowników Aplikacji;
  • Przesyłanie informacji marketingowych.
 12. Administrator danych osobowych nie gromadzi i nie wykorzystuje jakichkolwiek danych niż wskazane w punkcie 7, w szczególności danych:
  • Wrażliwych;
  • Związanych z rodzajem towarów i usług zakupionych przez Użytkowników w Lokalach partnerskich,
  • Znajdujących się na portalu Facebook (zdjęcia, aktywność użytkownika itd.) innych niż określone w punkcie 7.
 13. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne.
 14. Użytkownik Aplikacji instaluje Aplikację za pośrednictwem portalu Facebook lub za pośrednictwem sklepu internetowego oferującego Aplikację wyrażając w trakcie procesu instalacji zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika. W ramach zintegrowania Aplikacji z kontem Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook, Aplikacja uzyskuje dostęp do Facebook ID użytkownika oraz jego zdjęcia profilowego. Aplikacja zapisuje wyłącznie Facebook ID użytkownika i jego zdjęcie profilowe. Dane w pozostałym zakresie pozostają na portalu społecznościowym Facebook i nie są zapisywane na Aplikacji lub udostępniane Administratorowi. Ponadto, Footsteps Sp. z o.o. przechowuje również adresy poczty elektronicznej użytkowników Aplikacji na wypadek konieczności skontaktowania się Użytkowników z Foosteps Sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Aplikacji – footsteps.city.
 15. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z Footsteps sp. z o. o. (podając adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko) poprzez formularz kontaktowy na stronie lub poprzez wiadomość e-mail. Jego dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO) w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Działem Obsługi Klienta, w tym do obsługi jego sprawy i udzielenia odpowiedzi w odpowiednim wątku. Dane udostępniane są pracownikom Footsteps sp. z o. o.
 16. Administrator danych osobowych zapewnia użytkownikom Aplikacji realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 17. Użytkownikowi Aplikacji przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści jego/jej danych oraz ich modyfikacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych bez podawania przyczyny. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji oraz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych następuje poprzez przesłanie informacji na adres e-mail piotrs@footsteps.city i może skutkować ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
 18. Użytkownik Aplikacji wyraża osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i może tę zgodę odwołać niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji.
 19. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wyłączenia usług lokalizacyjnych za pomocą wyboru odpowiedniej opcji w ustawieniach systemu swojego urządzenia mobilnego, przy czym może to skutkować ograniczeniem lub uniemożliwieniem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji na czas wyłączenia usług lokalizacyjnych.
 20. Dane osobowe użytkowników Aplikacji mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 21. Dane osobowe użytkowników Aplikacji mogą być powierzane wykonawcom, podwykonawcom lub innym podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach umowy powierzenia.
 22. Dane osobowe użytkowników Aplikacji są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). W szczególności stosowane są systemy szyfrowania danych.
 23. Pliki Cookies. Footsteps sp. z o .o. oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej stronę internetową pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania e strony, umożliwienia logowania do niego oraz współpracy z aplikacjami udostępnianymi przez firmę Google, Inc. oraz Facebook. Akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca stronę może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej stronę plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
 24. Prawo dostępu do treści: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości, w przejrzysty sposób udzielimy informacji:
  1. jakie są cele przetwarzania jego danych i jaka jest podstawa prawna przetwarzania,
  2. przez jaki okres jego dane będą przetwarzane,
  3. jakie prawa ma Użytkownik jeśli chodzi o jego dane osobowe,
  4. jak uzyskać kopię swoich danyc
 • Prawo pobrania kopii danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy Użytkownikowi kopię jego danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.Prawo do sprostowania: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości Footsteps poprawi błędne lub nieaktualne dane oraz uzupełni dane niekompletne.Prawo do usunięcia danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości usuniemy jego dane jeśli nie będzie żadnych innych podstaw ich przetwarzania .Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości nie będziemy udostępniać danych Użytkownika na stronie serwisu i w aplikacji. Po wykonaniu tej operacji Użytkownik utraci historię swojego konta.

  Prawo do przenoszenia danych: Na wniosek Użytkownika złożony przez formularz kontaktowy i po weryfikacji jego tożsamości wyślemy plik z danymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa Użytkownik może też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać dane. Użytkownik w calach bezpieczeństwa powinien upewnić się kto otrzyma jego dane.

 1. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody Użytkownika ma on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcy danych
  Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce ochrony prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki Ochrony Prywatności Footsteps sp. z o. o. w każdej chwili. Nowa Polityka Ochrony Prywatności Footsteps zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w portalu na stronie www.footsteps.city.